یک سوال بپرسید

میکروسکوپ LABORATORY BIOLOGICAL MICROSCOPE

بین‌های معمولی نبودند بلکه خطاهای موجود در آنها که به «کجنمایی» معروف هستند، رفع شده‌اند و آنها می‌توانستند جزئیات یک شی را دقیقاً نشان دهند.
CELESTRON-LaboratoryBiological400X